Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla korfbalu

17. 4. 2007

Pravidla KORFBALU

a) hřiště

Halový korfbal se hraje na hřišti o rozměrech 40x20m. Hřiště je rozděleno na dvě stejné zóny čárou, která je rovnoběžná s konci hřiště.Výška stropu musí být minimálně 7 m. Hrací plocha musí být rovná a bezpečná.

 b) Značení

Celá hrací plocha je vymezena zřetelně viditelnými čarami o šířce 3 - 5 cm, která je stejná i pro dělící čáru mezi zónami. Místa trestných hodů ( penalty ) musí být vyznačena na podélné ose hřiště ve vzdálenosti 2,5 m od stojanu koše ve směru ke středu hřiště.

c) Stojany

Stojan koše je v každé zóně umístěn na podélné ose hřiště ve vzdálenosti 1/6 (jedné šestiny) délky hřiště od vnějšího okraje. Stojany jsou kruhového průřezu a mohou být zhotoveny z masivního dřeva, kovové trubky nebo syntetického materiálu o vnějším průměru 4,5 - 8 cm. Stojany jsou umístěny svisle na hrací ploše.

  d) Koš

Koš je umístěn na stojanu. Koš musí směřovat do středu hřiště a jeho celý vrchní okraj musí být ve výšce 3,5 m nad hrací plochou. Koše jsou válcovité, bez dna; mají výšku 25 cm, a vnitřní průměr 39 - 41 cm. Okraje koše mají šířku 2 - 3 cm. Koše jsou zhotoveny z proutí, speciálního plastu oba se musí rozměrově a barevně shodovat.

  e) Míč

Korfbal se hraje s kulatým míčem, jehož vnější obal je vyroben z kůže nebo jiného schváleného materiálu. Povrch míče by neměl být hladký; hráči by měli mít možnost dobrého uchopení míče, např. za pomoci švů. Na povrchu míče by měl být vyznačen rozsah tlaku huštění daný konstrukcí, tak aby byla zachována kulatost míče. Značení tlaku je doporučeno v barech. Míč musí být dvoubarevný (přednostně černobílý). Nesmí být použit materiál, který by mohl znamenat nebezpečí pro hráče. Obvod míče je 68 - 70,5 cm. Míč musí být nahuštěn na hodnotu uvedenou na míči. Na začátku zápasu musí být hmotnost míče v rozmezí 445 - 475 g. Pokud je správně nahuštěný míč, puštěn na hrací plochu z výšky 1,8 m, měřeno ke spodní části míče, odrazí se zpět do výšky 1,1 - 1,3 m, měřeno k vršku míče.

 f) Hráči

Kdekoliv je použito slovo "on" je nutno rozumět, že to znamená i "ona".

 1) Počet a rozdělení

Zápas hrají dva týmy. Každý tým se skládá ze 4 hráčů a 4 hráček, z nichž jsou vždy 2 hráčky s 2 hráči v každé zóně.

 2) Nekompletní družstvo

Jestliže jsou jedno nebo obě družstva nekompletní, může hra začít nebo pokračovat pod podmínkou, že v žádné jednotlivé zóně nebudou hrát méně než tři hráči jednoho družstva a nenastane případ, kdy v některé zóně hrají proti sobě dva muži s jednou ženou v jednom družstvu a jeden muž se dvěma ženami v druhém družstvu.

 

 3) Střídání hráčů

V každém zápase může každé družstvo vystřídat maximálně čtyři osoby bez souhlasu rozhodčího. Po těchto čtyřech střídáních může být hráč vystřídán pouze se souhlasem rozhodčího a to v případě zranění, které mu znemožní pokračovat ve hře. Hráč, který je jednou vystřídán, se nemůže vrátit do hry.

 4) Vybavení hráčů

Hráči každého družstva musí mít jednotné sportovní oblečení, které dovoluje dostatečné rozlišení od družstva soupeře. Hráči musí mít obuty boty. Hráči nesmí mít během hry předměty, které by mohly být příčinou zranění.

 g) Kapitán

Každé družstvo musí mít kapitána. Kapitán je výrazně označen viditelnou páskou na levém nadloktí. Zastupuje družstvo a je zodpovědný za řádné chování hráčů.V případě nepřítomnosti trenéra informuje rozhodčího o změnách v družstvu, může požádat o oddechový čas a informuje rozhodčího a soupeřova trenéra, kdo je nestřílejícím hráčem.Má právo upozorňovat rozhodčího na všechny věci, které mohou mít vliv na klidný průběh a regulérnost zápasu.

 h) Trenér

Trenérovi je dovoleno doprovázet tým k zápasu. Trenér musí sedět na lavičce svého týmu. Trenérovi ani jiné osobě doprovázející tým není dovoleno vstoupit na hřiště bez svolení rozhodčího.

 ch) Střídačka a ostatní osoby

Pokud tým má náhradníky a/nebo ostatní doprovod, musí všechny osoby sedět v průběhu zápasu na lavičce. Žádná další osoba nesmí sedět na lavičceMaximální počet náhradníků je 8. Maximální počet doprovodu, kromě trenéra, jsou 4 osoby. Náhradníci i doprovod, sedící na lavičce, jsou součástí týmu.

 i) Rozhodčí

Jeho úkoly jsou především:

 1) posoudit způsobilost haly, hřiště a vybavení.

 2) dbát na dodržování pravidel.

 3) Rozhodčí je povinen používat oficiálních signálů k objasnění svého

     rozhodnutí.

4) oznamovat zapískáním zahájení, přerušení, pokračování hry,oddechový

    čas jakož i ukončení hry.

5) zasáhnout v případech nesportovního chování hráčů, trenérů, náhradníků  a doprovodu a v případě zásahů ze strany diváků.

j) Časoměřič

Pokud je to možné, rozhodčí určí časoměřiče, jehož úkolem je upozornit rozhodčího krátce před koncem každého poločasu. V případě, že je hra přerušena, může časoměřič použít zvukový signál pro upozornění rozhodčího, že jeden z týmů požádal o oddechový čas či střídání.

k) Asistent rozhodčího

V každém zápase je jeden asistent rozhodčího, jehož úkolem je pomáhat rozhodčímu v řízení zápasu. Asistent rozhodčího má s sebou praporek a používá ho pro upozornění rozhodčího na míč v autu a na další přestupky proti pravidlům, které se odehrají v jeho blízkosti. Rozhodčí může požadovat od svého asistenta plnění dalších jasně definovaných úkolů: Rozhodčí musí oznámit asistentu rozhodčího jeho místo na hříšti. Během hry se asistent rozhodčího může pohybovat v hřišti i mimo něj.

 

Hra

 

 a) Hrací doba

 Zápas trvá 2 x 30 minut s přestávkou maximálně 10 minut.

 b) Oddechový čas

Oddechový čas je přerušení hry na dobu 60 sekund. Během zápasu má každý tým právo na dva oddechové časy. Rozhodčí může být požádán o oddechový čas pouze trenérem a to pouze při přerušení hry. Trenér požádá rozhodčího o oddechový čas tak, že ukáže oběma rukama T-signál. Po oddechovém čase je hra zahájena v tom místě a v takovém stavu, jako kdyby se žádný oddechový čas nevybral.

 c) Dosažení koše (skórování)

Družstvo získává jeden bod, jestliže míč prošel zcela košem, který je umístěn v útočné zóně tohoto družstva

 d) Základní postavení

Domácí tým si vybírá, na který koš bude střílet v prvním poločase. Postaví své hráče do obou zón a potom obdobně rozestaví své hráče družstvo soupeře.

 e) Změny zón a změny stran

Vždy po vstřelení dvou košů mění hráči své zóny. V poločase si družstva vymění strany. Hráči přejdou do druhé zóny.

 f) Vhazování

Vhazování provádí útočník z vlastní zóny z místa, které je blízko středu hřiště. Vhazování se provádí na začátku hry, na začátku druhého poločasu a po každém dosaženém koši. V případě zahájení hry provádí vhazování domácí družstvo, v případě zahájení druhého poločasu vhazuje hostující družstvo a v případě dosažení koše vhazuje družstvo, které koš obdrželo. Pro vhazování platí stejné podmínky jako v případě rozehrání volného hodu.

  g) Během hry je zakázáno

 1) dotknout se míče nohou

 2) udeřit do míče pěstí

 3) zmocnit se míče v nesprávné  pozici

 4) běžet s míčem

 5) sólo-hra

 6) předat míč spoluhráči

 7) zdržovat zbytečně hru

 8) vyrážet, brát nebo tahat míč ze soupeřových rukou

 9) strkat, držet se nebo zadržovat soupeře

 10) bránit nepřiměřeně soupeře

 11) bránit soupeři opačného pohlaví v rozehrání míče 

 12) bránit soupeře, který je již bráněn jiným hráčem

 13) hrát vně vlastní zóny

 14) střílet z bráněné pozice

 15) střílet po odříznutí druhým útočníkem

 16) vstřelit koš z obranné zóny a z volného hodu

 17) střílet, pokud je hráč bez osobního obránce

 18) ovlivnit střelu pohybem stojanu koše

 19) držet se stojanu koše při skoku, běhu nebo za účelem usnadnění pohybu

 20) hrubě porušovat podmínky pro provádění volného nebo penalty

 21) hrát nebezpečně

 h) Míč mimo hřiště (míč v autu)

Míč je v autu, jakmile se dotkne okrajové čáry hřiště, nebo země, nějaké osoby či předmětu mimo hrací plochu. Míč je v autu též, když se dotkne zařízení nebo objektu nad hřištěm. V případě míče v autu je nařízen volný hod proti straně, která se míče dotkla poslední.

 i) Míč rozhodčího (rozskok)

Jestliže dva soupeři uchopí současně míč, rozhodčí přeruší hru a nařídí rozskok. Toto provede také v případě, že je nutné znovu zahájit hru, aniž by některé z družstev mělo právo na míč.

 j) Volný hod 

Rozhodčí nařídí volný hod proti družstvu, které porušilo jedno z pravidel. 

 1) Místo volného hodu

Volný hod se provádí z místa, kde došlo k přestupku proti pravidlům. Jestliže se jednalo o přestupek určitého hráče, pak se volný hod rozehrává z místa, kde tento hráč stál. V případě míče v autu nebo při porušení pravidla nebo za pomezními čarami hřiště, je místo volného hodu vně hřiště v blízkosti místa, kde se míč nebo soupeř dotkl nebo překročil pomezní čáru. Když se míč dotkne zařízení nebo objektu nad hrací plochou, potom se volný hod rozehrává na podélné boční čáře nejblíže místa výše zmíněného dotyku.

 2) Jak rozehrát volný hod

V okamžiku, kdy hráč rozehrávající volný hod má, anebo může mít, míč v rukou, rozhodčí vztyčí jednu ruku vzhůru a dá signál čtyřmi nataženými prsty , že je připraven během následujících čtyř vteřin zapískat rozehrání volného hodu. Během této přípravné doby může rozhodčí potrestat další přestupek. Po zvednutí ruky následují dvě možnosti (viz A a B níže):

 A :

 1. Všichni hráči jsou ve vzdálenosti nejméně 2,5 m od

rozehrávajícího hráče.

2. Jestliže se volný hod rozehrává v útočné zóně, pak všichni hráči stejného týmu jako rozehrávající hráč jsou od sebe vzdáleni nejméně 2,5 m.

 V takovýchto případech rozhodčí během čtyř vteřin zapíská k zahájení hry. Hráč rozehrávající volný hod musí míč rozehrát nejpozději do čtyř vteřin po příslušném hvizdu rozhodčího.

 B :

Pokud hráči nesplní podmínky odstavce A, body 1. a 2. do čtyř vteřin, rozhodčí zapíská dvakrát rychle za sebou, první hvizd znamená zahájení hry a druhý její okamžité přerušení a potrestá volným hodem družstvo, které se provinilo.

 

 k) Penalta (trestný hod)

 1) Kdy nařídit penaltu

Přestupky družstva, které znamenají ztrátu šance soupeře ke skórování, se trestají penaltou, kterou provádí soupeř. Také další přestupky, které opakovaně nedovoleně brání hře útoku, jsou trestány penaltou.

 2) Místo provedení penalty

Penalta se provádí z místa provedení trestného hodu, které je 2,5 m od stojanu koše (viděno ze středu hřiště).

 3) Jak provádět penaltu

Je dovoleno skórovat přímo z penalty. Hráči, který provádí penaltu, je zakázáno dotknout se hrací plochy mezi stojanem koše a místem provedení trestného hodu do té doby, než míč opustil jeho ruce. Penalta se musí opakovat, jestliže byla provedena dříve, než dal rozhodčí signál k jejímu provedení. Všichni ostatní hráči musí být vzdáleni 2,5 m (ve všech směrech) od pomyslné spojnice místa provedení trestného hodu a stojanu koše. Musí se zdržet jakýchkoliv akcí a projevů, které by rušily hráče, který střílí penaltu.

 

Více informací na www.korfbal.cz